Pøehled

Visual LightBox JS je programový prùvodce, který zdarma a jednoduše pomáhá vytváøet webové foto galerie, založený na slavném skriptu LightBox2, nìkolika kliknutími bez napsání jediného øádku kódu.

Jen táhnìte puste vaše fotografie do okna Visual LightBoxu, stisknìte "Publikovat" a vaše vlastní webová galerie s nádhernými efekty LightBoxu 2 se okamžitì otevøe ve vašem prohlížeèi! Žádný javascript,css,kódování html, žádná editace obrázkù, jenom kliknete a vaše galerie je hotova.

Click to see full size imageClick to see full size image
Visual LightBox for Windows   Visual LightBox for Mac


Vlastnosti Visual LightBoxu:

  • Prezentace s možností automatického spouštìní
  • Zaoblené okraje pøekryvného okna
  • Velké obrázky se pøizpùsobí oknu vašeho prohlížeèe
  • Množství krásných témat galerií
  • Otáèení obrázkù a vysoce kvalitní zmìna velikosti obrázkù s anti-aliasingem
  • Automatická tvorba miniatur
  • Pøidání popisek
  • Zabudované FTP

Pøíklad

Pøíklad galerie vytvoøené Lightboxem 2

Následující sada obrázkù byla vytvoøena Visual Lightboxem. Kliknìte na jakýkoliv obrázek pro spuštìní galerie Lightbox2.


Pøíklad nahoøe je demo použití Lighboxu vložením pøímo do stránky. Galerie vytvoøená Visual Lightboxem je umístìna dovnitø vzhledu stránky. Mùžete také zkontrolovat 'celostránkovou demo galerii'. Tento pøíklad použije pro zobrazení galerie celou plochu prohlížeèe.

Stáhnout Visual LightBox

Visual LightBox JS je zdarma pro nekomerèní použití.

Pro komerèní použití je vyžadován malý poplatek. Visual LightBox Business Edition dále nabízí možnost odstranit øádek s odkazem na stránku Visual LightBox.com stejnì jako možnost umístit na obrázky vaše vlastní logo. Po dokonèení platby prostøednictvím zabezpeèeného formuláøe ihned obratem obdržíte emailem licenèní klíè, který pøemìní Free verzi Visual LightBoxu na Business edici. Mùžete si vybrat nejvýhodnìjší zpùsob provedení platby: kreditní kartu, bankovní pøevod, šek, PayPal atd. Business edici mùžete získat i zdarma, pomùžete-li nám s pøekladem Visual LightBoxu do vašeho mateøského jazyka, pro další podrobnosti nás prosím kontaktujte Mail

 

Podpora

Pro øešení problémù, nápady na nové funkce a obecnou pomoc kontaktujte Zákaznickou podporu na Mail Pøiložte podrobnosti o vašem prohlížeèi, operaèním systému, verzi Visual LightBoxu a odkaz (nebo odpovídající kód).